gif番号推荐

gif番号推荐

久服补髓益气,肥健不饥,轻身延年,五色石脂,各随五色,补五脏。有角生白缕一条,直上至端,能出气通天,夜露不濡,名通天犀者,以之入药更为神验。

阿胶益肺主之气,故治劳极洒洒如疟状。散可以去风寒暑湿之邪,散五脏之结伏,开肠利胃。

又有阴寒烦躁及暑月伏阴在内者,宜水中沉冷服。非药之罪,用药者之罪也。

矾有五种,其色各异,有白矾、黄矾、绿矾、皂矾、绛矾之不同。杀内容:气味苦,微寒,无毒。

 下有小黄子,附母而飞,见灯光则来,宜入药用。今则通合古今诸家之药,析为十六部。

 如大豆者,以二小豆准之。 高宗绍兴末,命医官王继先等校正本草,亦有所附。

Leave a Reply