bet365pokerbonus

bet365pokerbonus

然∶其气来实强,是谓太过,病在外;气来虚微,是谓不及,病在内。大法宜顺气、清痰、搜风、散湿、养血、去瘀为要。

热病在内者,取其会之气穴也。未尽者更如前法。

完谷不化气虚也。火为末,醋糊丸,酒下。

能制蛇叶似菊而薄,茎似艾而粗。恐血入土,则岸堤渗漏。

随其逆顺而取之,故曰迎随。 益肝明目,通窍利水。

从血药则治血,从气药则治气。治手足风,当用胫骨。

Leave a Reply